Sosulski, Marya R, Michigan State University, United States