Sage, Melanie, University of North Dakota, United States